ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: ม.ราชภัฏภูเก็ต มอบวารสารวิชาการและขอเชิญร่วมส่งบทความตีพิมพ์
วันที่ประกาศ :: 2020-11-30
Link ::https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pkrujo
เอกสารประกอบ :: ประกาศ.pdf
รายละเอียด ::
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มอบวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยบทความทางวิชาการ และขอเชิญร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pkrujo

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร. 09-2899-943-9
E-mail: journal@pkru.ac.th
 
 ย้อนกลับ