รายการข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนรายการทั้งหมด : 35 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่
  การแสดงนิทรรศการ Thailand Lab International 2018 2018-03-12 
  ทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2018-03-12 
   Short-term Summer Session of Kansai University, Japan 2018-03-12 
  การบรรยายแนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย "Endeavor Scholarships and Fellowships" 2018-03-12 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 2018-03-06 
  กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2018-03-05 
  โครงการ Temasek Foundation International Leadership Enrichment and Regional Networking – TFI LEaRN AY 2018-2019 2018-02-26 
  การทดสอบว้ดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (EPTUS) ครั้งที่ 1/2018 2018-02-26 
   Indonesian Herbs Camp 2018-02-26 
  โครงการ Tohoku University Japanese Program 2018 (TUJP2018) 2018-02-22 
  กำหนดการทดสอบว้ดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (EPTUS) 2018-02-21 
  Okayama University Summer School 2018 2018-02-14 
  โครงการ AGU Summer Program 2018 2018-02-14 
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Yamaguchi University, Japan Fall 2018 และ Spring 2019 2018-02-14 
  โครงการ FameLab Thailand 2018-02-12 
  โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-02-12 
  Okayama University ประเทศญี่ปุ่น จะจัด Summer School 2018 2018-02-08 
  การจัดแสดงนาฏศิลป์อินเดีย Rajasthani Folk Dance 2018-02-05 
   NCCU International Summer School (NCCU ISS) ณ National Chengchi University (NCCU) 2018-02-02 
  CMU International Relations Newsletter 2018-02-02 
  การประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุน Newton Fund 2018-02-02 
  UMAP Student Connection Online (USCO) 2018-01-19 
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University สำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง 2018 2018-01-19 
  Waseda Summer Session 2018 2018-01-19 
  โครงการ ASEAN Youth Representatives Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018 2018-01-15 
  Workshop on systems biology for innovative Bioeconomy 2018-01-15 
  โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2” 2018-01-15 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง 2018-01-05 
  การลงทะเบียน waste ผ่านระบบ CMU Waste Track 2017-12-28 
  CMU International Newsletter ฉบับที่ 3 2017-12-25 
  Oita University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2560-2561 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 2017-12-06 
  โครงการ Exchange Student for Spring 2018 ณ National Dong Hwa University 2017-11-16 
  ค่าตอบแทนการนำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไปใช้ประโยชน์ ของคณะเภสัชศาสตร์ 2017-11-07 
  โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2017-11-07 
  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์โครงการ “รางวัลนักประดิษฐ์คิดค้นรุ่นใหม่” 2017-11-02 
1 2  3  4  5  6  7  8  9 Next
 
 ย้อนกลับ