รายการข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
จำนวนรายการทั้งหมด : 35 รายการ
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา วันที่
  ทุน สวก. ประจำปี 2563 (dl: 30/06/62) 2019-06-17 
  โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 2019-03-19 
  ทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2019-03-19 
  เชิญยื่นข้อเสนอโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ Innovation Hubs (dl: 19/03/62) 2019-03-08 
  ทุน CMU Presidential Scholarship ประเภท Post Doctoral ประจำปี 2562 (dl: 13/02/61) 2019-02-26 
  ทุนส่งเสริมการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ตีพิมพ์ร่วม TOP 50, ตีพิมพ์ในวารสาร Nature) 2019-02-06 
  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย/โครงการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 2019-02-04 
  ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศในการตรวจสอบต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาต่างประเทศ (NEW 20-12-61) 2018-12-21 
  ทุนอุดหนุนการวิจัยของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (dl:21-12-2561) 2018-12-06 
  2019 Spring Semester Graduate School Admission 2018-11-22 
  โครงการส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-11-19 
  ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต จำนวน 2 โครงการ ภายใต้โครงการ AUN-ACTS และ AIMS สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 2018-10-31 
  ทุน NCCU Elite Scholarship Program 2018-08-14 
  (ด่วน!!) ทุนโครงการ “วิจัยร่วมกับเอกชน (Collaborative Research Program)” (dl:08/08/61) 2018-08-02 
  วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งแสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 (dl: 15/08/61) 2018-07-30 
  เปิดรับ Concept Proposal แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 (dl: 18/07/61) 2018-07-11 
  ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. - มข. ประจำปี 2561 2018-07-11 
  ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2561 (dl: 30/05/61) 2018-05-24 
  ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 2018-05-10 
  ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุเชิญนำเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจาก ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF) 2018-05-10 
  ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC) 2018-05-10 
  ทุนไปศึกษา ณ University College Dublin ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 2018-04-04 
  ทุนวิจัยภายใต้โครงการพัมนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อุตสาหกรรม (พวอ.) 2018-03-28 
  ทุนวิจัยองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-03-28 
  ทุน 2018 Korean Government Scholarship Program (KGSP) 2018-03-12 
  โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund) 2018-03-09 
  ประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5 2018-03-05 
  การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 2018-03-05 
  ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ณ University of Granada ประเทศสเปน 2018-02-21 
  Air Asia Fellow Program 2018-02-21 
  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2561 (รอบ 2) 2018-02-07 
  The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development Program 2018-01-19 
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-01-10 
  ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 (dl: 27-12-60) 2017-12-11 
  ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561 (dl: 22-12-60) 2017-12-08 
1 2  3  4  5  6  7  8  9 Next
 
 ย้อนกลับ