รายการข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
จำนวนรายการทั้งหมด : 35 รายการ
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา วันที่
  สปอว. เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 (dl: 22.12.2564) 2021-12-08 
  เชิญรับฟังการชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับทุนงบแผ่นดิน FF66 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น. 2021-10-01 
  มจธ. เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้ชุดโครงการวิจัยโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 2021-09-23 
  วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัยและเสริมสร้างเกียรติภูมิ บุคลากร และหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (dl: 30.07.2564) 2021-07-14 
  วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 (dl: 16.08.2564)) 2021-07-14 
  บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการการพัฒนาอาหารพื้นบ้าน สำหรับผู้งสูงวัยและผู้ป่วยในภาคเหนือและภาคใต้ (dl: 31.07.2564) 2021-07-14 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านเกษตรอัจฉริยะ เกษตรสมัยใหม่ (dl: 19.07.2564) 2021-07-08 
  สปอว. เปิดรับข้อเสนอภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (dl: 30.06.2564) 2021-06-28 
  วช. เปิดรับข้อเสนอ *กิจกรรมส่งเสริมการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565* (dl: 16.08.2564) 2021-06-28 
  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการแผนงานยกระดับงานวิจัยขั้นสูงสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) (dl.25.06.2564) 2021-06-24 
  เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (dl. 21.06.2564) 2021-06-11 
  คลินิกเทคโนโลยี มช. เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 (dl.28.06.2564) 2021-06-21 
  STeP เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program : IRTC) ประจำปี 2564 2021-05-30 
  ประกาศคณะฯ เรื่อง การจัดสรรเงินทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2564 (dl: 31.05.2564) 2021-05-17 
  บพค. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 1 Work Integrated Learning (กำหนดส่งคณะฯ 09.06.2564) 2021-05-13 
  บพค. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 3 Reskill/Upskill (กำหนดส่งคณะฯ 02.06.2564) 2021-05-13 
  กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการ (dl: 31.05.2564) 2021-05-13 
  ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 19 (dl: 30.06.2564 & 31.07.2564) 2021-05-12 
  บพข. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยโปรแกรม 10 (dl: 24.05.2564) 2021-05-12 
  บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 16 (dl: 28.04.2564) 2021-04-26 
  เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564 (รอบที่ 3) !! NEW !! 2021-04-02 
  วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก 2564 (dl: 15.03.2564) 2021-02-25 
  สป.อว. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 (dl: 15.03.2564) 2021-03-01 
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ ประจำปี 2564 (รอบที่ 2) (dl: 12.02.2564) 2021-01-28 
  THOHUN ประชาสัมพันธ์ทุนเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (dl: 30.07.2564) 2021-01-21 
  บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 (dl: 08.02.2564) 2021-01-21 
  บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฯ (กำหนดส่งคณะ 17.02.2564 ก่อน 10.00 น.) 2021-01-20 
  บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าฯ ประจำปี 2564 (กำหนดส่งคณะ 27.01.2564) 2021-01-20 
  วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ COVID-19 (dl: 25.12.2563) 2020-12-22 
  สบว. เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (dl: 08.01.2564) 2020-12-21 
  บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ฯ (กำหนดส่งคณะฯ 27 ม.ค. 64 ก่อน 12.00 น.) 2020-12-15 
  โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ฯ ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ (dl: 19.02.2564) 2020-12-15 
  วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมฯ ทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้ และทุนยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (dl: 25.12.2563) 2020-12-22 
  วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 11 กลุ่มเรื่อง (dl: 25.12.2563) 2020-12-22 
  วช. เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเกษตรใน 3 ด้าน (dl: 25.12.2563) 2020-12-22 
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next
 
 ย้อนกลับ