รายการข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
จำนวนรายการทั้งหมด : 35 รายการ
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา วันที่
  ทุน NCCU Elite Scholarship Program 2018-08-14 
  (ด่วน!!) ทุนโครงการ “วิจัยร่วมกับเอกชน (Collaborative Research Program)” (dl:08/08/61) 2018-08-02 
  วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งแสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 (dl: 15/08/61) 2018-07-30 
  เปิดรับ Concept Proposal แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 (dl: 18/07/61) 2018-07-11 
  ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. - มข. ประจำปี 2561 2018-07-11 
  ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2561 (dl: 30/05/61) 2018-05-24 
  ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 2018-05-10 
  ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุเชิญนำเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจาก ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF) 2018-05-10 
  ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC) 2018-05-10 
  ทุนไปศึกษา ณ University College Dublin ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 2018-04-04 
  ทุนวิจัยภายใต้โครงการพัมนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อุตสาหกรรม (พวอ.) 2018-03-28 
  ทุนวิจัยองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-03-28 
  ทุน 2018 Korean Government Scholarship Program (KGSP) 2018-03-12 
  โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund) 2018-03-09 
  ประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5 2018-03-05 
  การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 2018-03-05 
  ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ณ University of Granada ประเทศสเปน 2018-02-21 
  Air Asia Fellow Program 2018-02-21 
  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2561 (รอบ 2) 2018-02-07 
  The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development Program 2018-01-19 
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-01-10 
  ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 (dl: 27-12-60) 2017-12-11 
  ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561 (dl: 22-12-60) 2017-12-08 
  ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี 2017-12-06 
  “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561 2017-12-04 
  “โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN) เพื่อสร้างความเข็มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ” 2017-11-30 
  โครงการวิจัย Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 2017-11-28 
  การเปิดรับข้อเสนอโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี 2017-11-28 
  โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ และการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 2017-11-27 
  โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ และการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 (dk: 12-12-60) 2017-11-21 
   “โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and technology Capacity Development Program: IRTC)” 2017-11-16 
  (ด่วน) เชิญฟังชี้แจงกรอบทุนวิจัยและขั้นตอนการยื่นข้อเสนองานวิจัย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (9 พฤศจิกายน 2560) 2017-11-07 
  โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 2017-11-02 
  Euraxess ASEAN 2017-10-31 
  โครงการ ERASMUS+, Spring Semester 2018 2017-10-31 
1 2  3  4  5  6  7  8  9 Next
 
 ย้อนกลับ