รายการข่าวการประชุมวิชาการ
จำนวนรายการทั้งหมด : 35 รายการ
ข่าวการประชุมวิชาการ วันที่
  วช. ประชาสัมพันธ์งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (dl:21.11.2564) 2021-11-16 
  ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม (dl: 31.10.2564) 2021-10-25 
  ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีสีเขียว 2021-10-15 
  ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์การประชุม การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 (dl: 30.09.2564) 2021-09-07 
  ม.เกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัย งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2564 (dl: 15.10.2564) 2021-09-07 
  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ “The 6th Asia Pacific Tele-Ophthalmology Society Congress (APTOS)” (dl: 26.08.2564) 2021-08-25 
  ม.ยพะเยา ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม Economic and social recovery from covid-19 by research and innovation (dl: 15.11.2564) 2021-08-23 
  ม.สงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd SEA-STEM 2021 (dl: 31.08.2564) 2021-08-23 
  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2021-08-23 
  ม.แม่โจ้ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 หัวข้อ “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ” 2021-08-16 
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประชาสัมพันธ์งานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษา (dl: 18.08.2564) 2021-08-06 
  สพร. ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ การพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี 2021-07-29 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (dl: 9 ก.ค. 64) 2021-07-08 
  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชาสัมพันธ์การประชุม 2021 Research, Invention, and Innovation Congress (dl: 15.08.2564) 2021-05-30 
  ม.เวสเทิร์น ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 2021-05-29 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรม 2021-05-29 
  นิด้า ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Social Sciences and Interdisciplinary Studies 2021-05-29 
  สป.อว. ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา (dl: 31.05.2564) 2021-05-16 
  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยด้านการขจัดความยากจน (dl: 30.05.2564) 2021-05-16 
  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นพร้อมกับทิศทางกิจกรรม Train the coach (dl: 22.03.2564) 2021-03-22 
  ม.นเรศวร ได้ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ (dl: 15.04.2564) 2021-03-17 
  วช. ประชาสัมพันธ์ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 และเชิญชวนส่งผลงาน (dl: 31.03.2564) 2021-03-15 
  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประชาสัมพันธ์การประชุม หัวข้อ “นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ” (31.03.2564) 2021-03-15 
  สวทช. ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564 (NAC2021) 2021-03-09 
  ม.บูรพา ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และเชิญชวนส่งบทความวิชาการ (dl: 15.03.2564) 2021-03-08 
  ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประชาสัมพันธ์การประชุม “งานวิชาการรับใช้สังคม” (dl: 15.04.2564) 2021-03-08 
  ม.ราชภัฏภูเก็ต ประชาสัมพันธ์การประชุม (dl: 30.04.2564) 2021-03-02 
  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประชาสัมพันธ์การประชุม (dl: 31.03.2564) 2021-03-02 
  ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ประชาสัมพันธ์การประชุมและเชิญชวนนำเสนอบทความวิจัย (dl: 30.04.2564) 2021-02-23 
  ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ (dl: 31.03.2564) 2021-02-23 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประชาสัมพันธ์การประชุมด้านสารสนเทศ ฯ (dl: 21.02.2564) 2021-01-26 
  ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประชาสัมพันธ์การประชุมหัวข้อ “นวัตกรรม เทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (dl: 15.03.2564) 2021-01-26 
  ม.อีสเทิร์นเอเชีย ประชาสัมพันธ์การประชุมหัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum: Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustainable and Inclusive Development” (dl: 28.02.2564) 2021-01-26 
  ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ประชาสัมพันธ์การประชุม “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่” (dl: 05.03.2564) 2021-01-26 
  คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การประชุม “นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ปกติวิถีใหม่” (dl: 31.01.2564) 2021-01-25 
1 2  3  4  5  6  7 Next
 
 ย้อนกลับ