รายการข่าวการประชุมวิชาการ
จำนวนรายการทั้งหมด : 35 รายการ
ข่าวการประชุมวิชาการ วันที่
  โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 2019-05-27 
  อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” วันที่ 19-21 มิ.ย. 62 2019-05-24 
  สัมมนา เรื่อง “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน : ทางเลือกและข้อท้าทาย” (วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ รร.เดอะ สุโกศล) 2019-05-16 
  งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” (Thailand Research Expo 2019) 2019-03-19 
  Smart Researcher ครั้งที่ 1/2562 การอบรม เรื่อง "การยื่นขอรับการพิจารณาอนุมัติจริยธรรมการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์" 2019-01-29 
   ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 4 2018-11-19 
  โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ2562 รอบที่ 1 2018-11-19 
  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018) วันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 2018-07-30 
  การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง “สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): 2018-06-26 
  3rd ASEF Young Leaders Summit on the topic "Ethical Leadership" 2018-05-07 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” 2018-04-02 
  สัมมนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี “ไทย-เบลเยี่ยม หุ้นส่วนความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม” 2018-03-15 
  โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 2018-03-14 
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 7 2018-03-14 
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 7 2018-03-05 
  การประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (SC 2018) 2018-03-05 
  งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 2018-02-26 
  กิจกรรมแบรมเชิงปฏิบัติการ "R&D Optimization for Commercialization" 2018-02-26 
  งานประชุมเชิงปฏิบัติการ Global Health Institute Thailand : Knowledge and Skills for Addressing Emerging Infectious Disease at Convergence of. Animal, Human and Environmental Health 2018-02-26 
  งานวิชาการ สวทช.ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018) 2018-02-22 
  โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-02-22 
  โครงการฝึกอบรม ประจำปี 2561 จำนวน 13 โครงการ ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 2018-02-12 
  ประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018) 2018-02-12 
  International Symposium on Human and Veterinary Viruses 2018: From Research to Application (Virus-symposium 2018) 2018-01-19 
  ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 2018-01-03 
  การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 2017-12-25 
  งานประชุมวิชาการระดับชาติและระด้ับนานาชาติ มหาวิทยาลัยสิต ประจำปี 2561 2017-11-30 
  กิจกรรม RRi CMU Forum 2018 2017-11-30 
  ประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ “ Green ASIA and Sustainability Forum: Aging Society Development for Active and Productive Aging ” 2017-11-27 
  ประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” 2017-11-27 
  ประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษาครั้งที่ 2 เรื่อง Burma/Myanmar Studies 2017-11-27 
  การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8" 2017-11-15 
  โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Driving Drug Discovery and Drug Development Through Academia, Public and Private Partnership” 2017-11-15 
  The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 “การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่งคง และยั่งยืน” Research and Development towards Wealth, security and sustainability” 2017-11-15 
  อบรมการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 14-15 ธันวาคม 2560 (dl: 17-11-60) 2017-11-14 
1 2  3  4  5 Next
 
 ย้อนกลับ