รายการข่าวการประชุมวิชาการ
จำนวนรายการทั้งหมด : 35 รายการ
ข่าวการประชุมวิชาการ วันที่
  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018) วันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 2018-07-30 
  การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง “สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): 2018-06-26 
  3rd ASEF Young Leaders Summit on the topic "Ethical Leadership" 2018-05-07 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” 2018-04-02 
  สัมมนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี “ไทย-เบลเยี่ยม หุ้นส่วนความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม” 2018-03-15 
  โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 2018-03-14 
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 7 2018-03-14 
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 7 2018-03-05 
  การประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (SC 2018) 2018-03-05 
  งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 2018-02-26 
  กิจกรรมแบรมเชิงปฏิบัติการ "R&D Optimization for Commercialization" 2018-02-26 
  งานประชุมเชิงปฏิบัติการ Global Health Institute Thailand : Knowledge and Skills for Addressing Emerging Infectious Disease at Convergence of. Animal, Human and Environmental Health 2018-02-26 
  งานวิชาการ สวทช.ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018) 2018-02-22 
  โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-02-22 
  โครงการฝึกอบรม ประจำปี 2561 จำนวน 13 โครงการ ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 2018-02-12 
  ประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018) 2018-02-12 
  International Symposium on Human and Veterinary Viruses 2018: From Research to Application (Virus-symposium 2018) 2018-01-19 
  ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 2018-01-03 
  การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 2017-12-25 
  งานประชุมวิชาการระดับชาติและระด้ับนานาชาติ มหาวิทยาลัยสิต ประจำปี 2561 2017-11-30 
  กิจกรรม RRi CMU Forum 2018 2017-11-30 
  ประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ “ Green ASIA and Sustainability Forum: Aging Society Development for Active and Productive Aging ” 2017-11-27 
  ประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” 2017-11-27 
  ประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษาครั้งที่ 2 เรื่อง Burma/Myanmar Studies 2017-11-27 
  การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8" 2017-11-15 
  โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Driving Drug Discovery and Drug Development Through Academia, Public and Private Partnership” 2017-11-15 
  The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 “การวิจัยและพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง มั่งคง และยั่งยืน” Research and Development towards Wealth, security and sustainability” 2017-11-15 
  อบรมการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 14-15 ธันวาคม 2560 (dl: 17-11-60) 2017-11-14 
  ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ IFFA 2018 (ในระหว่างวันที่ 22 - 24 ม.ค. 61 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา) 2017-11-08 
  (ด่วน) เชิญฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Innovation and Commercialization” วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 2017-11-07 
  การประชุมนานาชาติ เรื่อง โภชนาการแลกิจกรรมทางกายภาพ ครั้งที่ 8 (8th International conference on Nutrition and Physical Axtivity, NAPA 2017) 2017-11-07 
  ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ Innovation for sustainable Development : Case Studies from INDEX Creative Village PLc 2017-11-02 
  ประชุมสัมมนาเรื่อง technology Updated on Enzyme and Biocatalyst Engineering 2017-11-01 
  การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในระดับชาติ และระดับนานาชาติ หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum : Aging society Development for Active and Productive Aging” 2017-10-27 
  การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8" 2017-10-25 
1 2  3  4  5 Next
 
 ย้อนกลับ