Exchange Program

โครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย

เอเชีย

ประเทศ ชื่อโครงการ ประเภททุน รายละเอียดทุน กำหนดการรับสมัคร
ญี่ปุ่น Gifu University ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
วิจัย
อื่นๆ
หลักสูตร 1. International Special Research Student เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประสงค์จะไปทำวิจัย 2. International Special Auditor เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ - International Special Auditor (มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ 2 หรือสูงกว่า) นักศึกษาจะต้องเลือกเข้าเรียนในสาขาวิชาของคณะหนึ่งคณะใดของ Gifu University โดยจะเข้าศึกษาในชั้นเรียนปกติที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น - International Special Auditor (มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นต่ำกว่าระดับ 2) นักศึกษาจะต้องเข้าศึกษาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ International Students Center 3. Japanese and Japanese Culture Studies Program Student (มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ 2 หรือสูงกว่า) เป็นหลักสูตรที่จัดโดย International Students Center โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้มีความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยนักศึกษาที่จะสมัครในหลักสูตรนี้ ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น/ญี่ปุ่นศึกษา สิ่งที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะได้รับ 1.ทุน JASSO Scholarship* 2.Academic Advisors (สำหรับการยกเว้นค่าสมัคร/ค่าลงทะเบียน/ค่าหน่วยกิต International Special Research Student) 3.การจัดหาที่พัก * ในบางปีการศึกษาอาจจะไม่มีทุนสนับสนุน ระยะเวลาศึกษา 1-2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 : ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนกันยายน ภาคการศึกษาที่ 2 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคมของปีถัดไป * Japance and Japanese Culture Studies Program Student จะไปศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ช่วงเวลารับสมัคร 1. ภาคการศึกษาที่ 1 (เริ่มเดือนเมษายน) จะหมดเขตรับสมัครภายในเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนหน้า 2. ภาคการศึกษาที่ 2 (เริ่มเดือนตุลาคม) จะหมดเขตรับสมัครภายในเดือนมีนาคมของปีนั้นๆ ค่าที่พักใน International House ค่าเช่า/เดือน - 5,900 เยน (มีห้องอาบน้ำ) - 4,700 เยน (ห้องอาบน้ำรวม) ค่าบริการสาธารณะ 2,400 เยน ค่าประกัน 30,000 เยน * 100 เยน = 35 บาท Contact Information Gifu University 1-1 Yanagido, Gifu City, 501-1193 JAPAN Tel. +81-58-293-2146 Fax. +81-58-293-2143 E-mail: gjea040007@jim.gifu-u.ac.jp Home page: http://web.iec.aoyama.ac.jp    ถึง   

โครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงระดับคณะ

'อเมริกา'

ประเทศ ชื่อโครงการ ประเภททุน รายละเอียดทุน กำหนดการรับสมัคร
สหรัฐอเมริกา Exchange Program at University of Utah ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
วิจัย
อื่นๆ
โครงการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าสมัคร/ค่าลงทะเบียน/ค่าหน่วยกิต และที่พัก ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง โดยกำหนดการเดินทางระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน มีนาคม   ถึง พฤษภาคม