ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

America

country Organization Institution Topic Agreement Signing Valid Date Duration Level File
America University of Florida cooperative agreement 22 September 2006 30 September 2011 5 years University
America University of Utah memorandum of agreement 30 November 2006 29 November 2011 5 years Faculty
America College of Pharmacy, University of Tennessee Affiliation Agreement 1 July 2008 30 June 2012 5 years University

Asia

country Organization Institution Topic Agreement Signing Valid Date Duration Level File
Japan Chiba university Memorandum of Understanding on Collaborative Ph.D programs 21 March 2010 20 March 2020 10 years University
Japan Chiba university Agreement for research cooperation program 21 March 2010 20 March 2020 10 years University
Japan Chiba university Memorandum on the exchange of graduate student in accordance with the agreement for research cooperation program 21 March 2005 20 March 2010 10 years University
Japan Hiroshima University Agreement for academic and educational exchange 30 June 2008 30 June 2013 5 years Faculty
Vietnam Hanoi university of pharmacy Memorandum on student Exchange 21 November 2007 21 November 2012 5 years Faculty
China 1.Kunming Institute of Botany , the academy of science of china 2.Loxley Public Co.,Ltd., Cooperative Agreement 8 November 1996 not notify _ University
China Southwest Jiaotong University Memoradum in educational collaboration 22 November 2006 not notify _ Faculty
Syria Al - Hawash Private University of Pharmacy and Cosmetics Memorandum of Understanding 18 April 2007 17 April 2012 5 years University
Malaysia Cyberjaya University College of Medical Sciences 1 แลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร 2 วิจัย 3 ศึกษาระยะสั้น 4 แลกเปลี่ยนข้อมูล/สิ่งพิมพ์/อุปกรณ์ทางวิชาการ 1 มิถุนายน 2555 30 พฤษภาคม 2558 3 University

Europe

country Organization Institution Topic Agreement Signing Valid Date Duration Level File
UK Liverpool John Moores University Memorandum of Understanding 22 April 1996 Not notify X Faculty
AUSTRIA 1.Leopold-Franzens University Innsbruck 2.University of Vienna 3.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Memorandum of Understanding July 1992 Not notify X University