Scholarship

ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Scholarship Deadline Download
ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบุคลากรวิชาการประเภทอาจารย์ผู้สอน แบ่งเป็น 2 รอบ
รอบที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม
รอบที่ 2 ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม

1 เกณฑ์ทุน
2 แนวทางและขั้นตอนการเิบิกทุน
3 แบบรับสมัครทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 แบบรายงานผลการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศในโครงการอาจารย์ช้างเผือก ตลอดปี ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศในโครงการอาจารย์ช้างเผือก

ทุนคณะเภสัชศาสตร์

Scholarship Deadline Download
ทุนสนับสนุนเภสัชกรศึกษาต่อภายในประเทศ (วุฒิบัตรด้านเภสัชบำบัด ภายในประเทศ) วันที่ 20 มีนาคม 2557 1 เกณฑ์ทุนสนับสนุนเภสัชกรปี 2557
2 แบบฟอร์มสมัคร
3 แบบฟอร์มรายงานแผนการศึกษาฯ(pdf)
4 แบบฟอร์มรายงานแผนการศึกษาฯ(doc)
5 แบบรายงานความก้าวหน้าฯ(pdf)
6 แบบรายงานความก้าวหน้าฯ(doc)
7 แบบฟอร์มแจ้งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา(pdf)
8 แบบฟอร์มแจ้งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา(doc)
ทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน ตามความต้องการของคณะเภสัชศาสตร์ (วุฒิบัตรด้านเภสัชบำบัด ภายในประเทศ) วันที่ 27 มีนาคม 2558 1 เกณฑ์ทุนพัฒนาอาจารย์ปี 2558
2 แบบฟอร์มสมัคร
3 แบบฟอร์มรายงานแผนการศึกษาฯ(pdf)
4 แบบฟอร์มรายงานแผนการศึกษาฯ(doc)
5 ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์ ปร 2558 (pdf)
6 แบบรายงานความก้าวหน้าฯ(doc)
7 แบบฟอร์มแจ้งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา(pdf)
8 แบบฟอร์มแจ้งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา(doc
ทุนสนับสนุนอาจารย์ศึกษาต่อต่างประเทศ ตามความต้องการของคณะเภสัชศาสตร์ (วุฒิบัตรด้านบริบาลเภสัชกรรม) วันที่ 20 มีนาคม 2557 1 เกณฑ์ทุน PharmD ปี 2557
2 แบบฟอร์มสมัคร
3 แบบฟอร์มรายงานแผนการศึกษาฯ(pdf)
4 แบบฟอร์มรายงานแผนการศึกษาฯ(doc)
5 แบบรายงานความก้าวหน้าฯ(pdf)
6 แบบรายงานความก้าวหน้าฯ(doc)
7 แบบฟอร์มแจ้งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา(pdf)
8 แบบฟอร์มแจ้งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา(doc)
ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานฯ 31 สิงหาคม 2558 1 เกณฑ์ทุน
2 แบบฟอร์มสมัคร
3 ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา
ทุนเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 3 งวด ได้เแก่
1.งวดที่ 1 เสนอผลงานในช่วงตุลาคม - มกราคม เปิดรับสมัครภายในสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน
2.งวดที่ 2 เสนอผลงานในช่วงกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม เปิดรับสมัครภายในสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์
3.งวดที่ 3 เสนอผลงานในช่วงมิถุนายน - กันยายน เปิดรับสมัครภายในสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายน
1 เกณฑ์ทุน
2 แบบฟอร์มสมัคร DOC
3 แบบฟอร์มสมัคร PDF
4 แบบยืนยันการรับทุน
5 แบบรายงานสรุป
ทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ตามประกาศฯ 1.ประกาศ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประ
2.ขั้นตอนการดำเนินการทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
IR_OB_F01 คำขอรับการจัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาไปเสนอผลงานวิชาการ
IR_OB_F02 หนังสือยินยอมขากผู้ร่วมวิจัยเพื่อให้ไปเสนอผลงานวิชาการ
IR_OB_F03 แบบยืนยันการรับทุน
IR_OB_F04 แบบรายงานสรุปผล
แนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Chinese Language and Cultural Program ณ I-Shou University, Taiwan ระหว่างวันที่ 20- 29 พฤษภาคม 2562 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาที่ 053944368 หรือ อีเมล์ inter.pharcmu@gmail.com แนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Chinese Language and Cultural Program ณ I-Shou University, Taiwan
แบบฟอร์มสมัคร pdf
คำรับรองผู้ปกครอง docx
คำรับรองผู้ปกครอง pdf
ข้อตกลงร่วม docx
ข้อตกลงร่วม pdf
แนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ College of Pharmacy, Kaohsiung Medical University แนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ KMU
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ
คำรับรองของผู้ปกครอง
คำรับรองของผู้ปกครอง
ข้อตกลงร่วม
ประกาศผลการคัดเลือกฯ
หนังสือรับรองตนเอง