การสนับสนุนทุนด้านวิจัย

Internal Scholarship

Scholarship Deadline Download
เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ในวารสารระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) ประกาศปี 60 ให้เงินตาม Quatile ต้องเป็นผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Sciene หรือ SJR หรือ SCOPUS โดยจะให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานตามค่าควอไทล์ (Q) ของวารสาร โดยอ้างจากเว็บไซต์ SClmago Journal and country Rank ดังนี้
Q1: 15,000 บาท Q2: 14,000 บาท
Q3: 13,000 บาท Q4: 12,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-4363
1 เกณฑ์ค่าตอบแทนตีพิมพ์
2 แบบฟอร์มขอเงินค่าตอบแทนตีพิมพ์_2560-new
2 แบบฟอร์มขอเงินค่าตอบแทนตีพิมพ์_2560-new
3 ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนตีพิมพ์-blank
4 ตัวอย่างหลักฐานใน SJR
ค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการ (เงินรายได้คณะฯ) ขอรับค่าตอบแทนได้ตลอดปี ดังนี้
- Review Article ในฐานข้อมูล SCOPUS ค่าตอบแทน 12,000 บาท/ผลงาน
- Research Article ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ค่าตอบแทน 5,000 บาท/ผลงาน
โดยจะพิจารณาสนับสนุนค่าตอบแทนตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นปีๆ ไป (เฉพาะเดือนกันยายน ขอให้ส่งเอกสารยังหน่วยบริหารงานวิจัยก่อนวันที่ 10 กันยายน)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-4363
1 ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการ
2 FORM บันทึกขอรับค่าตอบแทนผลงานวิชาการ(.doc)
3 FORM (บว.3) Article Seeding
4 FORM ใบสำคัญรับเงิน
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งเป็น
1. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
3. ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย
4. ทุนสนับสนุนการวิจัย

ช่วงรับสมัครประมาณมีนาคม - เมษายน
1 ประกาศทุนวิจัย มช.
2 โครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจาปี 2559
3 ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนพัฒนากลุ่มวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนพัฒนา(พิเศษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทุนวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปี 2561 ปิดรับสมัคร 2 กันยายน 2560 แจ้งเตรียมความพร้อมงบแผ่นดิน 61
ขยายเวลารับสมัครงบแผ่นดิน 61
ทุนอุดหนุนการวิจัยของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (รอบ 2) สนับสนุนทุน 3 ประเภท ได้แก่
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์การและบุคลากร

หมดเขตรับสมัคร 15 มีนาคม 2562 (เวลา 16.30 น. เท่านั้น)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-4376
1 ประกาศรับทุนประจำปี 2562
2 เกณฑ์การพิจารณาทุน
3 Form_บันทึกนำส่ง Proposal
4 Form_Proposal Preface (แบบคำขอรับทุน)
5 Form_Proposal Format (บว.1)
6 Form_Progress report(แบบรายงานความก้าวหน้า+บันทึกนำส่ง)
7 Form_Final report(บันทึกนำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์)
8 Form_Final report format(แบบรายงานฉบับสมบูรณ์)
ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศในการตรวจสอบต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาต่างประเทศ > ขอรับค่าตอบแทนได้ตลอดปี
> สนับสนุนกรณีได้รับการตอบรับ หรือได้รับการตีพิมพ์แล้ว
> อัตราหน้าละไม่เกิน 100 บาท นับตามบทความต้นฉบับ (Manuscript) ที่แทรกรูปภาพและตารางในเนื้อหา โดยพิมพ์ด้วย Time News Roman ขนาด 12pt จัดระยะห่าง Double space
> คณะฯ จะพิจารณาสนับสนุนค่าตอบแทนตามลำดับก่อน-หลังตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นปีๆ ไป
> โปรดศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศฯ โดยแนบเอกสารประกอบ 3 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด)

***เฉพาะเดือนกันยายน ขอให้ส่งเอกสารยังหน่วยบริหารงานวิจัยก่อนวันที่ 10 กันยายน***

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-43
1 ประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนการตรวจภาษา Manuscript
2 บันทึกขอเบิกค่าตรวจ manuscript
3 แบบฟอร์ม บว.4 (.doc)
3 แบบฟอร์ม บว.4 (.pdf)
4. ใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีใบเสร็จไม่สมบูรณ์) (.doc)
4. ใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีใบเสร็จไม่สมบูรณ์) (.pdf)
ทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ (มช.) สมัครผ่านระบบ CMU-MIS และ print-out เพื่อลงนามและส่งผ่านภาควิชามายังหน่วยบริหารงานวิจัย จำนวน 3 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด, สำเนา 2 ชุด)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-4363
หลักเกณฑ์ทุน
ทุนงบประมาณเพื่อพัฒนาอาจารย์ (20,000.-) 1. การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาวิชาการในประเทศ ท่านละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี
2. การเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ ท่านละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี
3. คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณให้กับภาควิชาเป็นปีๆ ไป
4. กรณีที่ประสงค์จะเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาอาจารย์ จากสิทธิตามวงเงินในข้อ 1 และ ข้อ 2 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมลักษณะอื่น ได้ดังนี้
4.1 เพื่อการประชุม/สัมมนาวิชาการ ณ ต่างประเทศ จากสิทธิตามวงเงินในข้อ 1 โดยยื่นผ่านภาควิชา
4.2 เพื่อการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ จากสิทธิตามวงเงินในข้อ 1 และข้อ 2 ยื่นผ่านภาควิชา มายังหน่วยบริหารงานวิจัย
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0
1 เกณฑ์ทุน2562
2 แบบคำขอรับทุน
3 แบบยินยอมจากผู้ร่วมวิจัย
4.1 แบบรายงานการไปเสนอผลงาน (WORD)
4.2 แบบรายงานการไปเสนอผลงาน (PDF)
เงินสนับสนุค่าตีพิมพ์ผลงาน (page charge) ไม่เกิน 30,000 บาท/เรื่อง โดยยื่นขอรับเงินสนับสนุนได้ตลอดปี
เอกสารแนบ
- reprint
- หนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์
- เอกสารการเรียกเก็บเงิน พร้อมหลักฐานการโอนเงิน/ชำระเงิน
- ใบสำคัญรับเงิน
- สำเนาสมุดบัญชี (ไทยพาณิชย์ หรือ ออมสิน)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-4363
1. เกณฑ์ค่า page charge ปี 2556
2. แบบฟอร์มค่า page charge 60-new (WORD)
3. แบบฟอร์มค่า page charge 60-new (PDF)
4. ใบสำคัฐรับเงิน page charge
การบริการตรวจสอบภาษา (Manuscript) การบริการตรวจสอบภาษา (Manuscript)

ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบริการตรวจสอบภาษา (Manuscript) ดังนี้
เงื่อนไข ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ทั้งนี้ต้องตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
ขั้นตอนการขอรับบริการ
1.1 อาจารย์/นักวิจัย ส่งไฟล์ manuscript ส่งมายังศูนย์บริหารงานวิจัย มช. ที่ E-mail: cmupress.th@gmail.com ได้โดยตรง
1.2 ไฟล์ manuscript จะต้องรวมเนื้อหาทั้งหมดให้อยู่ในไฟล์เดียว
1.3 ระยะเวลาตรวจสอบประมาณ 2-3 สัปดาห์ ในกรณีขอรับบริการแบบเร่งด่วน ผู้ขอรับบริการจะต้องระบุให้ผู้ประสานงานทราบด้วย
ค่าตอบแทนการนำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไปใช้ประโยชน์ ของคณะเภสัชศาสตร์ คณะฯ สนับสนุนค่าตอบแทนผลงานวิจัย ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อผลงานวิจัยหนึ่งเรื่อง โดยให้มีระดับการใช้ประโยชน์ ดังนี้
- การใช้ประโยชน์ระดับนโยบายหรือการพัฒนาระดับประเทศ
- การใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตระดับท้องถิ่นในวงกว้าง (ระบุกลุ่มผู้รับประโยชน์ และมีประมาณการมูลค่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการนำผลงานวิจัยไปใช้)
- การใช้ประโยชน์ระดับองค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และอยู่ในบัญชีรายชื่อ SET 100 Index (ณ วันที่ออกหนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์)
โดยสนับสนุนการนำผลงานตีพิมพ์
1. ประกาศ มช. 13/2560
2. บันทึกการขอรับค่าตอบแทน
3. แบบฟอร์มการนำผลงานตีพิมพ์ไปใช้ประโยชน์ (.doc)
4. แบบฟอร์มการนำผลงานตีพิมพ์ไปใช้ประโยชน์ (.pdf)
5. ใบสำคัญรับเงิน

External Scholarship

Scholarship Deadline Download
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 1 External Research Scholarship (excel)
2 External Research Scolarship (pdf)
ทุนวิจัย และทุนอื่นๆ จากโครงการความร่วมมือต่างๆ ของแหล่งทุนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 1 International Collaboration Scholarship (excel)
2 International Collaboration Scholarship (pdf)