ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ° e-Resourse
  ° Pharmacy Clipping
  ° Pharmacy Term paper
  ° Pharmacy Research
  ° Pharmacy Theses
 
  ° e-Shelf
  ° New Books
  ° New Journals
 
° Library Resources
•e-Databases
•e-Books
•e-Newspapers
•e-Rare Books
•e-Research
•e-Theses
•CMU Scholarly Research Report
•Turnittin
•Free Trial Databases
•Thai University Library Digital
 
 ° Faculty Library in CMU.
 
° Faculty of pharmacy in Thailand
 
° Quick Links
 


Alternate text.

Alternate text.

Alternate text.

Alternate text.


: Library News
all >>..
: New Books
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-94-4327, 053-94-4328 โทรสาร 053-222-741, e-mail : supawanh@lib.cmu.ac.th