ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มดำเนินการให้การศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ในปี พ.ศ. 2509 โดยเป็นภาควิชาหนึ่งคือ ภาควิชาเภสัชศาสตร์ ในคณะแพทยศาสตร์ และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะเภสัชศาสตร

   ในปี พ.ศ. 2515 มีที่ตั้งอยู่ ในบริเวณที่เป็นคณะเทคนิคการแพทย์ในปัจจุบัน ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ โดย ศ.ดร.สสี ปันยารชุน คณบดีท่านแรก ผู้เห็นความสำคัญของห้องสมุด ระยะเริ่มดำเนินการห้องสมุดมีพื้นที่ประมาณ 50 ตารางเมตร มีที่นั่งอ่าน 20 ที่ หนังสือตำราวิชาการภาษาต่างประเทศ จำนวน 500 เล่ม วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ 19 รายการ

.....ปี พ.ศ. 2520 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ย้ายมาสร้างอาคารเรียนถาวรบนถนนสุเทพซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะเภสัชศาสตร์ปัจจุบัน ห้องสมุดก็ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ชั้น 2 ของตึกอำนวยการ 

.....ปี พ.ศ. 2543 ห้องสมุดได้ย้ายที่ทำการมาอยู่บริเวณชั้น 3 อาคาร 4 ( อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนม์พรรษา) บนพื้นที่ 566 ตารางเมตร มีบุคลากรห้องสมุดร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน เป็นข้าราชการ 4 คน และลูกจ้างประจำ 1 คน ทำหน้าที่ให้บริการทรัพยากรสารนิเทศสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สำหรับอาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ รวมทั้งบริการอาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ตั้ง

 
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-94-4327, 053-94-4328 โทรสาร 053-222-741, e-mail : supawanh@lib.cmu.ac.th