ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Pharmacy Research
Author:
Title:
Year
 
Author Title Call No. Ab/Fu
      * Ab=Abstracts, Fu=Full Text
 
 
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-94-4327, 053-94-4328 โทรสาร 053-222-741, e-mail : supawanh@lib.cmu.ac.th