ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Pharmacy Theses
Author:
Title:
Year
 
Author Title Call No. Fu
     * Fu=Full Text
    * ค้นหา Year ใส่ พ.ศ/ค.ศ เช่น 2557, 2014
 
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-94-4327, 053-94-4328 โทรสาร 053-222-741, e-mail : supawanh@lib.cmu.ac.th