รูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม

 

CMU

 

APA

 

AMA

 

MLA

 

Chicago

 

Harvard

 

Turabian

 

Vancouver

 

รายการทางบรรณานุกรม
         หมายถึง รายการเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ที่ผู้ผลิตผลงานทางวิชาการใช้อ้างอิงในเอกสารผลงานของตน การแสดงรายการทางบรรณานุกรมไว้ที่ผลงานของท่านจึงนับเป็นการให้ความเคารพผลงานทางปัญญาที่ผู้อื่นได้แสดงไว้ อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการแสดงที่มาที่ไปขององค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ ทำให้ผู้สนใจสามารถติดตามพัฒนาการของเรื่องนั้นๆได้ในโอกาสหน้า

          การแสดงรายการทางบรรรณานุกรม
         สามารถทำได้หลายรูปแบบ หลักสำคัญในการเลือกรูปแบบการลงรายการคือ การเลือกใช้รูปแบบที่เป็นที่นิยมในแต่ละสาขาวิชา หรือสถาบัน การเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั้น ผู้เลือกใช้ต้องเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ไม่ควรนำรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาผสม หรือประยุกต์ใช้ปนกัน

          หลักการเลือกรูปแบบการลงรายการ
             1. หากเป็นนักศึกษา ควรสอบถามจากผู้สอนว่าต้องการให้ใช้รูปแบบใด แล้วเลือกใช้แบบที่แนะนำนั้น
             2. หากผู้สอนไม่ระบุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นสากล หรือนิยมใช้กันทั่วไป ซึ่งสามารถตัดสินใจเลือกโดยพิจารณาจากสาขาวิชาที่ท่านสังกัดอยู่แป็นแนวทาง เช่น
                  1) APA (American Psychological Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชา จิตวิทยา การศึกษา และสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ
                  2) MLA (Modern Language Association) หรือ เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชา วรรณกรรม ศิลป และสาขามนุษยศาสตร์
                  3) AMA (American Medical Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางชีววิทยา
                  4) Chicago เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในทุกสาขาวิชา นิยมใช้ในการลงรายการหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารที่อ้างอิงเป็นเอกสารที่ไม่เป็นวิชาการมากนัก                  

                  5) Harvard เป็นรูปแบบการลงรายการสไตล์หนึ่งที่มีผู้นิยมใช้กันมาก
                  6) Turabian เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชาทั่วไปในระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
                  7) Vancouver เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่นิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์
             3. เลือกใช้รูปแบบของสถาบันกำหนด (ถ้ามี) ซึ่งส่วนใหญ่จะดูได้จาก เอกสารการลงรายการบรรณานุกรมเอกสารวิชาการเพื่อการสำเร็จการศึกษา ได้แก่ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้กำหนดรูปแบบการลงรายการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ ทั้งนี้ แต่ละสถาบัน ต่างประยุกต์จากรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมที่เป็นสากล

                

           คู่มือการลงรายการทางบรรณานุกรมที่สมบูรณ์    สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือ ดังต่อไปนี้

             วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์. การอ้างอิงในงานเขียนทางวิชาการ. เชียงใหม่ : ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์
                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. (เลขเรียกหนังสือ 808.02 172ก)
             ศานิต รัตนภุมมะ. หลักเกณฑ์ในการอ้างอิงทางสายวิทยาศาสตร์. เชียงใหม่ : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์
                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2548. (เลขเรียกหนังสือ ส.ร. 025.3 253ห)
             สายทอง มโนมัยอุดม และ ลัดดา รุ่งวิสัย. การลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม. เชียงใหม่ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
                        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. (เลขเรียกหนังสือ 808.02 264ก)

            

                  หรือ  เว็บไซต์ : http://bio.sci.ubu.ac.th/envsci/bk/File/Reference.pdf