ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   กระทรวงสาธารณสุข   บทความเกี่ยวกับสมุนไพร
  Desert Botanic Garden   บริการตอบคำถามเรื่องสมุนไพร แก่ ประชาชน
  Key   รวบรวมบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร จุลสาร ที่เกี่ยวข้อง
  Relax Herbals and Exports Pvt. Ltd.   รายละเอียดสรรพคุณของสมุนไพรที่ใช้งานสาธารณสุข
  The Ayurvedic Center   ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ
  The National Institute of Ayurvedic Medicine   ศูนย์ข้อมูลเครื่องสำอาง
  กรมการค้าภายใน   ศูนย์ข้อมูลชีววัตถุ
  กรมป่าไม้   ศูนย์ข้อมูลด้านอาหาร
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ศูนย์ข้อมูลยาและวัตถุเสพติด
  ศูนย์สมุนไพรทักษิณ   ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร
  สมุนไพร สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน   ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร   ศูนย์พิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 
 
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-94-4327, 053-94-4328 โทรสาร 053-222-741, e-mail : supawanh@lib.cmu.ac.th