ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
: เปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์-ศุกร์ 8.30 -16.30 น.
วันเสาร์ 9.00-17.00 น.

: ปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์-ศุกร์ 8.30 -16.30 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
1. บริการการอ่าน ทรัพยากรห้องสมุดที่จัดหามาไว้ให้บริการ ห้องสมุดจะวิเคราะห์หมวดหมู่และเตรียมความเรียบร้อยก่อนนำออกบริการ โดยจัดเรียงขึ้นชั้นให้ถูกต้อง สำหรับผู้ใช้สามารถยืมอ่านได้ ทำการอ่านชั้นและตรวจหนังสือบนชั้นให้ถูกต้อง นอกจากนั้นยังให้บริการช่วยเหลือแนะนำเกี่ยวกับการใช้หนังสือห้องสมุด ตลอดจนจัดอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ และที่นั่งอ่าน เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับความสะดวกสบาย

2. บริการยืม-รับคืน เป็นบริการให้ยืมและรับคืนหนังสือของห้องสมุด สำหรับนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการยืมผู้ใช้ต้องนำบัตรห้องสมุดมาใช้ในการยืมด้วยตนเอง และส่งคืนหนังสือตามระยะเวลาที่กำหนดหากนำหนังสือมาส่งคืนเกินกำหนด จะเสียค่าปรับวันละ 5 บาทต่อเล่ม

5. บริการดรรชนีวารสาร ห้องสมุดได้จัดทำดรรชนีวารสารภาษาไทยสาขาเภสัชศาสตร์ ไว้ในฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด โดยสามารถสืบค้นจากฐานข้อมูลดังกล่าวของห้องสมุดและจากตู้บัตรดรรชนีวารสาร

6. บริการยืมระหว่างห้องสมุด เป็นบริการช่วยเหลือผู้ใช้ โดยห้องสมุดดำเนินการติดต่อขอถ่ายสำเนาสิ่งพิมพ์ที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งไม่มีในห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์จากห้องสมุดอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ใช้บริการติดต่อขอใช้บริการ โดยกรอกแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่งานวารสาร ทางห้องสมุดจะแจ้งให้ทราบเมื่อสำเนาสิ่งพิมพ์ที่ต้องการนั้นได้รับเข้ามาในห้องสมุด .อัตราค่าสำเนาเอกสารในประเทศราคาระหว่าง 1-3 บาทต่อหน้า บทความวารสารต่างประเทศจาก SEAMIC บทความละ 250.- บาท บทความวารสารจากห้องสมุดในประเทศออสเตรเลีย ราคาประมาณ 500 บาทต่อบทความ

7. บริการจัดส่งเอกสาร (Document Delivery) บริการจัดส่งเอกสารหรือบริการ D.D. เป็นการให้บริการสำหรับอาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในการยืมสิ่งพิมพ์ที่ต้องการจากห้องสมุดคณะ/สถาบัน/สำนักต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ใช้ไม่ต้องไปยืมด้วยตนเอง เพียงแต่กรอกแบบฟอร์ม D.D. ที่เจ้าหน้าที่งานวารสาร และรอรับเอกสาร พร้อมทั้งส่งคืนเอกสารได้ที่ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

8. บริการข่าวสารทันสมัย (Current Awareness Service) เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้ทราบข้อมูลหรือความก้าวหน้าใหม่ ๆ ทางวิชาการในสาขาเภสัชศาสตร์ ในรูปสำเนาสารบัญวารสารเผยแพร่บน โฮมเพจ

9. บริการโสตทัศนวัสดุ ห้องสมุดจัดเตรียมโสตทัศนวัสดุ ได้แก่ เทปคาสเซท วีดิทัศน์ และ CD-ROM ไว้ให้บริการภายในห้องสมุด ผู้ใช้สามารถติดต่อขอใช้บริการเหล่านี้ได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

10. การจัดแสดงหนังสือใหม่ หนังสือที่ได้รับการจัดซื้อและจัดหาเข้าห้องสมุด เมื่อวิเคราะห์หมวดหมู่และเตรียมหนังสือพร้อมนำออกให้บริการแล้ว ห้องสมุดจะจัดแสดงไว้ในตู้แสดงนิทรรศการหนังสือใหม่ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบว่ามีหนังสือใหม่อะไรที่ห้องสมุดได้จัดหาเข้ามาในขณะนั้น11. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการที่ห้องสมุดช่วยผู้ใช้ในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากสิ่งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีบริการในห้องสมุดคณะ/สถาบัน/สำนักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้แก่ - บริการตอบคำถาม เป็นบริการที่ช่วยผู้ใช้ห้องสมุดค้นหาข้อมูลที่ต้องการที่มีบริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจากแหล่งข้อมูล ภายนอกมหาวิทยาลัย

- บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด แนะผู้ใช้ห้องสมุดให้เข้าถึงแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ของห้องสมุด การให้บริการห้องสมุด แนะนำการใช้ดัชนีและสาระสังเขป และการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์- บริการแนะนำการเขียนบรรณานุกรม ให้คำแนะนำการลงรายการเอกสารอ้างอิงแต่ละประเภท สำหรับการทำรายงานหรือทำวิทยานิพนธ์- บริการแฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง จัดทำแฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งรวบรวมจาก บทความวารสาร/หนังสือพิมพ์ จุลสาร เอกสาร รวบรวมเป็นรูปเล่มไว้ให้บริการ
  
 
  
 
 
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องสมุด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-94-4327, 053-94-4328 โทรสาร 053-222-741, e-mail : supawanh@lib.cmu.ac.th