Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข้อมูลการติดต่อ
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1
โทร.053-944322
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
หน่วยกิจการนักศึกษา โทร.053-944350
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ ชั้น 2โทร.053-944332
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1
โทร. 053-944394


Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่