Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   อบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 2
  วันที่ประกาศ
29/ 05/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 2 หลักสูตร ให้แก่นักศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนี้
1.หลักสูตร Academic Oral Presentation for Graduate Students
ฝึกอบรม 3 วัน ณ ห้องประชุม 111 อาคารสถาบันภาษา
-วันที่ 17-18 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-11.30 น.
-วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-12.30 น.
2.หลักสูตร Scientific Writing Workshop
ฝึกอบรม 2 วัน ณ ห้อง 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
-วันที่ 23-24 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น.

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/shortcourse/ ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาแนบไฟล์สำเนาบัตรนักศึกษามาด้วย

ผู้สนใจสามารถสมัครโดยตรงต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่