Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   แจ้งขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการขอลาพักการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  วันที่ประกาศ
04/ 06/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    แจ้งขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการขอลาพักการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

1. นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา สามารถมาขอรับแบบฟอร์มได้ที่ งานบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิต-วิทยาลัย หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.grad.cmu.ac.th/สำหรับนักศึกษา/แนวปฏิบัติ ขั้นตอน แบบฟอร์ม หรือ Regulation Procedure Form/แบบคำขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพนักศึกษา (Leave While Holding Student Status)

2. นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ ? วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 เท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา จำนวน 5,000 บาทต่อภาคการศึกษาปกติ ณ งานคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย การลงจึงจะสมบูรณ์

3. กำหนดพ้นสถานภาพนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนและมิได้ลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 คือ วันพุธที่ 9 กันยายน 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่