Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชุม International Graduate Research Conference 2015 (iGRC 2015)
  วันที่ประกาศ
25/ 06/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย จะจัดประชุม International Graduate Research Conference 2015 (iGRC 2015) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดดังแนบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่