Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเบิกสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำวิจัย online สำหรับนักศึกษาผู้ที่ผ่านหัวข้อและโครงร่างการทำวิทยานิพนธ์
  วันที่ประกาศ
23/ 06/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเบิกสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำวิจัย online สำหรับนักศึกษาผู้ที่ผ่านหัวข้อและโครงร่างการทำวิทยานิพนธ์ ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการนี้ ขอโปรดแจ้งชื่อผ่านทาง e-mail: phargradcmu@gmail.com ให้ทราบด้วยนะคะ ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2554 นี้ค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่