Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ iGRC 2015
  วันที่ประกาศ
14/ 07/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดประชุม International Graduate Research Conference 2015 (iGRC 2015) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือจากคณะฯ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมครั้งนี้ จำนวน 5-10 คน ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ จำนวน 40 ทุน เท่านั้น รายละเอียดดังแนบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่