Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การขอปรับแก้ข้อปฏิบัติในการจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระและซีดี ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  วันที่ประกาศ
14/ 07/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งการขอปรับแก้ข้อปฏิบัติในการจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระและซีดี ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเดิมจำนวน 3 เล่ม และซีดี จำนวน 6 แผ่น เป็น เล่มจำนวน 2 เล่ม และซีดี จำนวน 7 แผ่น เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประสงค์จะขอรับแผ่นซีดีแทนเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่