Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการ IAESTE Thailand
  วันที่ประกาศ
29/ 07/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    หน่วยวิเทศฯ ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE Thailand สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ University of Vienna ประเทศออสเตรีย โดยนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าสมัครสอบและค่าหนังสือคู่มือนักศึกษา 600 บาท ค่าธรรมเนียม 3,500 บาท ค่าประกันทุน 3,500 บาท ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ 1,200 ? 3,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.iaeste-thailand.org เปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2558 และสามารถสมัครโดยตรงต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่