Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558
  วันที่ประกาศ
04/ 08/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องพุทธชาด ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

หน่วยบัณฑิตศึกษา จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสายวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมทุกท่านเข้ารับการอบรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ กรุณาติดต่อ คุณนรากร ห้องเครื่องมือกลาง โทร. 053-944346
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่