Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2555
  วันที่ประกาศ
14/ 12/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2555 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 1 ? 15 ธันวาคม 2554 ดังนี้
1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมฯ 5 ทุน
2. ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 37 ทุน
3. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43 ทุน
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scholar.ocsc.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่