Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาสัมภาษณ์ทุนคณะ ปีการศึกษา 2558
  วันที่ประกาศ
21/ 08/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ขอให้นักศึกษาที่ยื่นสมัครรับทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนคณะ

และเข้าสัมภาษณ์ทุน ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์หากนักศึกษารายใด รายชื่อตกหล่น หรือไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันเวลาดังกล่าวด้วยเหตุจำเป็นจริง ขอให้รีบแจ้งหน่วยกิจการนักศึกษาภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 โทร.053-944350 หรือ 08-6702-9497(พี่เกียรติขจร)
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่