Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ iGRC 2015
  วันที่ประกาศ
21/ 08/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    บัณฑิตวิทยาลัย ได้กำหนดจัดประชุม International Graduate Research Conference 2015 ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส โดยจะรับนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมครั้งนี้ 5 คน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนการนำเสนอผลงาน จำนวนเงิน 4,500 บาท

นักศึกษาที่สนใจสามารถแจ้งรายชื่อเข้าร่วมงานประชุมได้ที่หน่วยบัณฑิตศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 และนักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 เมื่อนักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (สามารถ download แบบฟอร์มฯ ได้ที่ www.grad.cmu.ac.th/th/files/Academic Present.pdf) และนำมายื่นที่ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่