Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   เชิญเข้าร่วมการสาธิตการวิเคราะห์ฤทธิ์ Antimutagenic โดยใช้ E. coli B/r WP2 โดย Prof. Dr.Yasushi Nakamura จาก University Shimogamo ประเทศญี่ปุ่น
  วันที่ประกาศ
19/ 12/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย Prof. Dr.Yasushi Nakamura จาก Department of Food Science and Nutrition Health Kyoto Prefectural, University Shimogamo ประเทศญี่ปุ่น ได้มีกำหนดการมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมาสาธิตการวิเคราะห์ฤทธิ์ Antimutagenic โดยใช้ E. coli B/r WP2 ตามกำหนดการดังนี้วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 14.00-20.00 น. กิจกรรม Preparing Day

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30-12.30 น. กิจกรรม Assay Day

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00-11.00 น. กิจกรรม Colony Countในการนี้จึงขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมชมการสาธิตดังกล่าว ตามกำหนดการข้างต้น ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่หน่วยบัณฑิตศึกษาหรือหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่