Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการ TUFS Short Stay Winter Program 2016
  วันที่ประกาศ
27/ 08/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการ TUFS Short Stay Winter Program 2016 จาก Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7 มกราคม ? 5 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับบัณฑิตที่สนใจศึกษาภาษาญี่ปุ่น ผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน โดยมีค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 260,000 เยน เป็นค่าลงทะเบียนและที่พัก ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้สามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุนจาก Jasso ได้โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 20 ราย จะได้รับการสนับสนุนทุน 80,000 เยน

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.turf.ac.jp/english/intlaffairs/exchange_in/sswp.html และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://e-apply.jp/n/tufs-3
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่