Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   คัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (ตักสิลามหาสารคามเกมส์)
  วันที่ประกาศ
27/ 08/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากำหนดจัดกิจกรรมคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (ตักสิลามหาสารคามเกมส์) ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และจะทำการคัดเลือกในวันที่ 15-19 กันยายน 2558 โดยมีการแข่งขันกีฬารวม 9 ชนิด (รายละเอียดดังแนบ)ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ภายในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558

  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่