Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   บรรยายเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและทุนในประเทศฝรั่งเศส
  วันที่ประกาศ
02/ 09/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สถานเอกอัครราชทูตฝรั่ง ให้ผู้แทนจาก Campus France Thailand มาบรรยายเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและทุนในประเทศฝรั่งเศส ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ระหว่าง 10.00 ? 12.00 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 2 สถาบันภาษา

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หน่วยวิเทศฯ โทร.053-944368 หรือ อีเมล์ inter.pharcmu@ gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่