Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์ให้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่สนใจประเด็นวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ
  วันที่ประกาศ
15/ 09/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์ให้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่สนใจประเด็นวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ download เอกสารการสมัครจาก website ของ ศจย. ได้ที่ www.trc.or.th และส่งเอกสารสมัครรับทุนวิทยานิพนธ์ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 1 อาคารสันต์ศิริ ศรมณี ชั้น 5 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-354-5346 โทรสาร 02-354-5347 e-mail : webmaster@trc.or.th โดยตรงต่อไป ได้ตั้งแต่ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่