Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการแลกเปลี่ยน ในภาคเรียนที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2559
  วันที่ประกาศ
30/ 09/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในภาคเรียนที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี ณ University of Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://fs24.formsite.com/alaramli/usmexchange/index.html และผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เพื่อเสนอชื่อยังมหาวิยาลัยก่อนให้ผู้สมัครที่ได้รับพิจารณาดำเนินการสมัครออนไลน์ต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่