Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA)
  วันที่ประกาศ
08/ 10/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ปี 1-2 (รหัส 57-58) และปริญญาเอก ปี 1-3 (รหัส 56-58)

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม ? 6 พฤศจิกายน 2558 พร้อมแนบเอกสารในรูปแบบ pdf ที่แสดงผลการเรียน และโครงการผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่