Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการ Academic Mobility Exchange for Undergraduate @ Airlangga (AMERTA)
  วันที่ประกาศ
09/ 10/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการ Academic Mobility Exchange for Undergraduate @ Airlangga (AMERTA) จาก Universitas Airlangga ภาคการศึกษาที่ 2/2015 (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2016) สำหรับนักศึกษาที่สนใจด้าน Indonesian studies through social, health and natural sciences โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม และรับค่าใช้จ่ายประจำเดือน IDR 9 million ระยะเวลา 6 เดือน

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ และส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่