Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการแลกเปลี่ยนประจำปี 2016-2017 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  วันที่ประกาศ
09/ 10/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนประจำปี 2016-2017 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. Cooperative Laboratory Study Program (COLABS) เพื่อทำวิจัยสาขาเภสัชฯ โดยเรียนหลักสูตรพื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษ
2. Direct Enrollment Education Program (DEEP) เข้าเรียนตามหลักสูตรปกติในแต่ละคณะและทำงานวิจัยต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ และส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่