Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อเรื่อง "บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ"
  วันที่ประกาศ
05/ 01/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ กับคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00 ? 12.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฯ ได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในกลุ่มสาขาวิชา โดยมีกำหนดการดังแนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ หรืออาจารย์ที่มีความสนใจ เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หากสนใจให้แจ้งรายชื่อมายังหน่วยบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 10 มกราคม 2555
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่