Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ด่วน !!! ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "สานฝันสู่วันเด็ก"
  วันที่ประกาศ
09/ 01/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการ ?สานฝันสู่วันเด็ก? ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนบ้านปางบอก ตำบลทุ่งข้าวพวง
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 14 มกราคม 2555 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กในชุมชนบ้านปางบอกเกิดความกล้าแสดงออก
มีความสุขและมีส่วนร่วมในวันเด็กตามโครงการ (รายละเอียดดังแนบ)

ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาในสังกัด หากสนใจเข้าร่วมโครงการหรือประสงค์จะบริจาคสิ่งของสามารถติดต่อได้ที่ คุณสาวิตรี บุญยรัตน์ หน่วยกิจการนักศึกษา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 หรือโทรศัพท์หมายเลข 053-942409 ภายในวันที่ 11 มกราคม 2555 โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งชื่อได้ที่หน่วยบัณฑิตศึกษา หากประสงค์จะบริจาคสิ่งของให้ติดต่อโดยตรงต่อไป และได้แนบใบสมัครมาพร้อมนี้แล้ว
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่