Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558
  วันที่ประกาศ
27/ 10/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 สำหรับบุคลากรผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ในส่วนของภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) มีกำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์พร้อมทั้งแนบ เอกสารดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและไม่เป็นคนวิกลจริต
3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเลือกวัน เวลาที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมโดยตรงได้ที่ website : www. labanimals.net และยื่นขอรับใบอนุญาตได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2559

การอบรมดังกล่าว มีค่าลงทะเบียน 600 บาท/คน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัด
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่