Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "อบรมระยะสั้นเพื่อการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา"
  วันที่ประกาศ
09/ 01/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการ ?อบรมระยะสั้นเพื่อการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา? ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ และการเรียน รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาในสังกัด หากสนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อสมัครได้ที่ คุณสาวิตรี บุญยรัตน์ หน่วยกิจการนักศึกษา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 หรือโทรศัพท์หมายเลข 053-942409 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2555 และได้แนบใบสมัครมาพร้อมนี้แล้ว
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่