Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปี 2559-2560 ณ Oita University
  วันที่ประกาศ
29/ 10/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปี 2559-2560 ณ Oita University ประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 2 โครงการดังนี้
1. IPOU Program หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สามารถเข้าร่วมโครงการได้แต่หลักสูตรอยู่ในระดับปริญญาตรี และมีผล TOELF 530 หรือ IELTS 5.5
2. NIHO Program หลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่น และมีผลการสอบภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อยระดับ 3
โดยผู้ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cier.oita-u.ac.jp/e/academic_e/tanki_e/ipou_e. html และ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/index.php หัวข้อ Exchange Program และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 8 พ.ย. 58 สำหรับช่วงที่ 1 และภายในวันที่ 1 มี.ค. 59 สำหรับช่วงที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่