Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการ FEALAC University Discovery Year (FUDY)
  วันที่ประกาศ
05/ 11/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการ FEALAC University Discovery Year (FUDY) ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อโอกาสในการเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม ? 15 พฤษภาคม 2559 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมโครงการ แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ กำหนดปิดรับสมัคร 15 พ.ย. 2558 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรง
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่