Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555
  วันที่ประกาศ
16/ 01/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยบริหารงานวิจัย ได้แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติเสนอผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 รายละเอียดดังแนบ

ในการนี้ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบัณฑิตฯ คือ ผู้ที่มีผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ที่ดี มีคุณภาพ เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล และหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ หน่วยบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่