Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 และการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร
  วันที่ประกาศ
11/ 11/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุนดังนี้

1. ทุนโครงการ พวอ. ระดับปริญญาโท (รอบ 1/2559) ประจำปีงบประมาณ 2559 : http://rrimsd.trf.or.th
2. ทุนโครงการ พวอ. ระดับปริญญาเอก (รอบ 1/2559) ประจำปีงบประมาณ 2559 : http://rriphd.trf.or.th
3. ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) (รอบ 1/2559) ประจำปีงบประมาณ 2559 : http://rrisurf.trf.or.th

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามกำหนดการและข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครทุนได้ที่ http://rri.trf.or.th และ http://www.facebook.com/rri.trf หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2278-8226, 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351-8353 หรือ e-mail : trfrri@trf.or.th
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่