Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม สำหรับนศ.ฝึกงานปี 4 หลักสูตร 53
  วันที่ประกาศ
20/ 11/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ทั่วไป (462498)
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่