Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.รายเก่า)ที่ได้รับผลกระทบจากการโอนเงินค่าครองชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ล่าช้ากว่ากำหนด
  วันที่ประกาศ
24/ 11/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    นักศึกษากู้ยืม กยศ.ท่านใดที่ไม่ได้รับค่าครองชีพและมีความจำเป็นต้องใช้เงินดังกล่าวให้นักศึกษากรอกสัญญายืมเงินเฉพาะกิจฯและส่งหน่วยกิจการนักศึกษาอย่างช้าวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 น.
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่