Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 15 ประเภททุนปกติ
  วันที่ประกาศ
20/ 01/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย สกอ. ได้อนุมัติให้ คปก. ประกาศให้ทุน คปก. รุ่นที่ 15 ประเภททุนปกติได้ ในการนี้ สกว. จึงขอความร่วมมือคณะฯ ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบต่อไป (รายละเอียดตามแนบ)

หากประสงค์จะสมัครขอรับทุนดังกล่าวให้ปฏิบัติดังนี้
1.สมัครกลุ่มที่ 1 ให้ส่งเอกสารมายังหน่วยบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2555
2. สมัครกลุ่มที่ 2 ให้ส่งเอกสารมายังหน่วยบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 25 กันยายน 2556
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่