Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการ Program for Academic Exchange (PAX) NCHU 2016-2017
  วันที่ประกาศ
30/ 11/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์โครงการ Program for Academic Exchange (PAX) NCHU 2016-2017 ณ National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน ระหว่างเดือนกันยายน 2016-มิถุนายน 2017 โดยนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าพาหนะระหว่างประเทศฯ แต่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและมีโอกาสได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครอีกครั้ง

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ และสามารถส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2558 หากยังไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องรับการทดสอบ ณ สถาบันภาษา

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่