Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   รับสมัครทุน สกว.-อุตสาหกรรม ประจำปี 2555
  วันที่ประกาศ
20/ 01/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย สกว. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการทุน สกว. อุตสาหกรรม ประจำปี 2555 เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับการทำวิทยานิพนะ์ของนิสิต/นักศึกษาปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากสนในจะขอรับทุนดังกล่าวให้ดำเนินการดังข้อ 1-3 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trfmag.org
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่