Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   iGRC2015
  วันที่ประกาศ
03/ 12/ 2558
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    บัณฑิตวิทยาลัย จะจัดการประชุม International Graduate Research Conference 2015 (iGRC2015) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม
ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง ?Global Issues and Awareness: Good Governence, Good Health, Good Technology for Good Life? ซึ่งได้เชิญ Prof.Dr.Pan Suk Kim จากประเทศเกาหลี เป็นองค์ปาฐกถา

บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของส่วนงานเข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และหากสนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 053-942405-6 หรือ www.grad.cmu.ac.th/igrc
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่